Financieel Advieshuys WaalreKlik om onze app te openenOpenen

Als u uw goederen laat vervoeren voor een beroepsvervoerder, dat is deze slechts beperkt aansprakelijk voor schade aan het transport.

Binnen Nederland valt het transport onder de wettelijke AVC-condities, wat onder meer inhoudt dat u de vervoerder aansprakelijk kunt stellen voor maximaal €3,40 per bruto schade per verloren kilo. Voor grensoverschrijdend vervoer zijn de CMR-bepalingen van toepassing, waarbij eventuele aansprakelijkheid maximaal SDR 8,33 per schade per verloren kilo bedraagt, waarbij het factuurbedrag leidend is. 

Wilt u kostbare goederen laten vervoeren, dan doet u er dus goed aan om een (goederen)transportverzekering af te sluiten. 

Transport

De dichtheid van het verkeer en de omvang van de handel nemen jaarlijks toe. Ondanks het feit dat het vervoer met de grootst mogelijke zorg wordt omgeven, is er altijd kans op schade.

Die kans wordt groter naarmate de goederen langer uit het gezichtsveld van de eigenaar zijn. Denkt u maar eens aan ongevallen zoals een aanrijding, omslaan, brand en ook aan zwaar weer op zee, aanvaring of diefstal.

Veel bedrijven laten het transport door een professionele vervoerder verzorgen. Desondanks ontstaat er in de praktijk vaak discussie over de vraag voor wiens rekening een voorgevallen schade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier. 

Er zijn veel situaties waarin de vervoerder geen blaam treft en dus niet aansprakelijk is. En als hij dan toch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt. 

Wat is verzekerd

Brand, beschadiging, vrachtwagens die kantelen, maar ook diefstal of breuk, allemaal gevaren die een bedreiging vormen voor de goederen die u moet leveren… 

Met uw afnemer heeft u de afspraak gemaakt dat u aansprakelijk blijft voor de goederen die u laat vervoeren.

Indien uw service ook de veilige levering van de goederen inhoudt, dan wil u zeker niets aan het toeval overlaten: u draagt zorg voor een goederentransportverzekering!

Afhankelijk van de behoefte van degene die belang heeft bij de lading, zijn er verschillende dekkingsmogelijkheden en contractsvormen.

Dekkingsmogelijkheden

 1. All-risk dekking (G13) 

  Met een all-risk dekking verzekert u alle risico's. De maatschappij vergoedt verlies van en materiele schade aan de verzekerde zaken onverschillig door welke oorzaak ontstaan, inclusief bijdragen in averij grosse, zonodig boven het verzekerde bedrag. Met uitzondering van eigen gebrek en/of eigen bederf en oorlogs- en stakersrisico, tenzij uitdrukkelijk meeverzekerd. 

 2. Evenementendekking (G14) 

  Een evenementendekking kent alleen vergoedingen voor de gebeurtenis die op de polis vermeld staat, bijvoorbeeld het zinken van het schip, vallen tijdens lossen en laden, brand of te water raken.

 3. Molestclausule (M3) 

  Deze dekkingclausule betreft schade veroorzaakt door oorlog (met wat daar meer onder wordt verstaan) en staking (met wat daar verder onder wordt verstaan).

Voor wie bedoeld

De goederentransportverzekering is bestemd voor een ieder die goederen door derden laat vervoeren.

Verzekerde som

In de voorwaarden is vaak vastgelegd dat de polis is opgemaakt overeenkomstig een partijentaxatie.

De hoogte van de verzekerde som wordt vaak bepaald door het factuurbedrag van de goederen te verhogen met de kosten van onder meer transport en verzekering en de verwachte winst. 

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Financieel Advieshuys Waalre!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wat is onze economie zonder transport? Uiteindelijk moeten alle goederen en producten worden vervoerd naar de consument, de winkel, de fabrikant, de tussenhandel.

Uw bedrijf floreert en de bestellingen vliegen de deur uit. Bloemen, witgoed, machines, meubilair, fietsen en ga zo maar door. Uw bedrijf heeft servicemonteurs in dienst die bij uw afnemers of opdrachtgevers aan de slag gaan. Gereedschappen, machine- of computeronderdelen en andere goederen hebben zij bij zich in hun eigen (bestel)auto. 

Met de risico's van vermissing, beschadiging, diefstal en ander onheil tijdens het transport en het verblijf in de (bestel)auto, dient u rekening te houden. In veel gevallen in een goede verzekering noodzakelijk. 

Wat is verzekerd

U vervoert uw producten zélf maar vaak is dat niet de belangrijkste activiteit van uw bedrijf: u produceert en verkoopt producten en diensten. En daarom wordt een goede verzekering hierbij nogal eens over het hoofd gezien. Ten onrechte. 

Als u regelmatig bestellingen bezorgt, of als u met servicematerialen en duur gereedschap klanten bezoekt, loopt u het risico op diefstal, vermissing, beschadiging en ander onheil.

Deze verzekering dekt deze risico's tijdens transport met eigen vervoermiddelen. Het gaat hierbij dus om vervoer en het verblijf in de auto. De polis geeft een 24-uursdekking in het vervoermiddel.

Voor het diefstalrisico is een goedgekeurde diefstalbeveiliging, tegen zowel het stelen van de gehele auto als het stelen van de lading uit de auto, een vereiste. Als deze beveiliging niet is aangebracht, draagt u een eigen risico en betaalt u een verhoogde premie.

Sommige maatschappijen stellen daarnaast als eis dat s'nachts de auto wordt gestald in een afgesloten ruimte. 

Tegen welke risico's

1. De Beperkte Dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

 • een ongeval
 • brand
 • ontploffing
 • vallen tijdens laden en lossen
 • schade ontstaan bij vervoer van uw auto over water (bijvoorbeeld brand/aanvaring veerboot)

2. De Uitgebreide dekking: uw goederen zijn verzekerd tegen: 

 • verlies en schade aan goederen, onverschillig de oorzaak van de schade
 • Doorlopend verzekerd

Eenmaal afgesloten, loopt de Eigenvervoerverzekering door. Elk transport apart verzekeren is niet langer nodig: één keer actie nemen is genoeg.U bent dan het hele jaar compleet verzekerd. 

Voorbeelden

 • de auto van een loodgieter - vol gereedschap en materialen - wordt gestolen
 • een net met witgoed geladen vrachtwagen vliegt in brand
 • u vervoert een kast in een bestelauto naar een klant en bij het uitladen kan er iets misgaan, waardoor de kast beschadigd raakt
 • uw serviceauto raakt te water en de dure machineonderdelen zijn onbruikbaar geworden
 • Als bakker brengt u een bruidstaart weg en u raad het al: een aanrijding en de taart zit......

Natuurlijk, sommige "ongelukjes" zijn te overzien. Maar soms kunnen de gevolgen desastreus zijn.

Voor wie bedoeld

Deze verzekering is bedoeld voor bedrijven die met eigen vervoersmiddelen de eigen goederen en/of goederen van derden vervoeren. Hierbij kunt u denken aan:

 • het loodgietersbedrijf met eigen serviceauto's vol met gereedschappen en materialen
 • de bakker die zelf zijn brood naar de filialen vervoert
 • de machinefabrikant die de machines met eigen vervoer bij zijn afnemers aflevert
 • de bloemist die bloemstukken wegbrengt naar klanten

Premiefactoren

Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

Bijzonderheden

Verblijfsrisico 
De eigen vervoersverzekering kan worden uitgebreid met een dekking voor het verblijfsrisico. Denk hierbij aan het gereedschap en de materialen van een servicemonteur van CV installaties.

Wanneer de monteur aan het werk is zijn de zaken in de auto aanwezig. Na beëindiging van de werkzaamheden neemt hij de zaken mee naar huis. Het vervoer is dan beëindigd. De zaken verblijven dan op een bepaald adres.

Schade ontstaan tijdens verblijf op de in de polis genoemde adressen is dan ook verzekerd.

Nachtrisicoclausule 
Deze clausule wordt vaak op een eigen vervoersverzekering geplaatst. De clausule probeert het diefstalrisico voor de verzekeraar wat in te dammen.

De clausule houdt in dat diefstal tijdens de dagelijkse werkzaamheden alleen gedekt is wanneer er sprake is van braak aan de (bestel)auto. Vindt de diefstal plaats na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden, dan is diefstal alleen gedekt na braak aan de garage of stalling waarin de (bestel)auto is gestald. 

Tot slot

Goederentransportverzekeringen zijn er in allerlei soorten en maten. Laat u deskundig adviseren door Financieel Advieshuys Waalre!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Als u onregelmatig goederen vervoert, of als u een specifiek transport uitvoert, kunt u een polis in de vorm van een "losse post" laten maken. Het betreft hier de verzekering per transport afzonderlijk. 

Veelal worden losse post verzekeringen gesloten in het geval van eenmalige transporten door bedrijven die doorgaans geen behoefte hebben aan een doorlopende transportverzekering en incidenteel transporteren. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsverhuizing of het transport van een nieuwe machine.

Bedenk dat een transportverzekering niet slechts een vervelende kostenpost betreft maar dat deze verzekering van groot (financieel) belang kan zijn en u  veel werk uit handen kan nemen indien zich een schade voordoet.

Laat u zich deskundig informeren door Financieel Advieshuys Waalre! Hebt u vragen? Neemt u gerust contact met ons op voor méér informatie! 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Goederen die u zeer regelmatig vervoert binnen een bepaald gebied kunt u het makkelijkst verzekeren op een contractpolis. U betaalt dan vooraf een voorlopige premie. Aan het einde van het jaar vindt een verrekening plaats. De premie wordt bepaald op basis van de vervoersomzet.

Verzekeringsvormen:

 • de doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (pauschalpolis)

 • of doorlopende omzetpolis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis)

Pauchalpolis

Bij de pauschalpolis hoeven de diverse zendingen niet apart gedeclareerd te worden. Alle zendingen zijn zonder meer tot het overeengekomen maximum per vervoermiddel, binnen het overeengekomen gebied en binnen de verzekeringstermijn van de polis gedekt. 

Afzonderlijke premieberekening heeft niet plaats, doch de premie wordt "pauschal", d.w.z. met een som ineens, vooraf berekend op de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. 

Zo'n pauschalpolis is bijzonder geschikt voor alle fob-zendingen, hetzij per boot of aan de grens aan te leveren exportgoederen.

Declaratiepolis

Een open contract waarbij de verzekeraar zich verplicht om alle zendingen te dekken tot een bepaald maximumbedrag per vervoermiddel, binnen een bepaald gebied en tegen vooraf overeengekomen premies. De premie wordt achteraf berekend. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De Monstercollectieverzekering verzekert zaken die u aan uw klanten toont of demonstreert. Risico's die u loopt tijdens het vervoer en verblijf buiten de deur zijn gedekt. Zo kunt u met een gerust hart met uw kostbare collectie op pad gaan. 

Met de monstercollectieverzekering bent u op all-riskcondities gedekt tijdens het transport tussen uw bedrijfsgebouw(en), uw woonhuis, de woonhuizen van uw personeel en de bedrijfsgebouwen van uw klanten. Ook tijdens het verblijf in andere panden dan uw bedrijfsgebouw is uw collectie verzekerd. 

Het maakt niet uit of de collectie uw eigendom is, aan u verhuurd is of in bruikleen of in consignatie is gegeven. 

Diefstal 
De monstercollectieverzekering dekt diefstal na braak aan het gebouw, aan de auto en aan de afgesloten ruimte waarin de auto is geparkeerd.

Verlies 
Bij verlies van de collectie wordt een vergoeding verleent op basis van de dagwaarde. Bij verlies van een onderdeel van de collectie, dat met andere onderdelen een groep vormt, wordt de dagwaarde naar verhouding vastgesteld.

Schadevergoeding 
Bij schade aan de collectie worden de reparatiekosten of de waardevermindering direct na het ontstaan van de schade vergoed. 

Uitzonderingen
De Monstercollectieverzekering dekt geen schade door bedieningsfouten en slijtage.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Douanerechtenverzekering (bron: TVM)
De meeste ondernemingen hebben direct of indirect, dagelijks of slechts incidenteel te maken met douanebepalingen. De Europese Unie (EU) is een douane-unie, dat wil zeggen dat zaken die zich in het vrije verkeer bevinden zonder enige beperking over het hele grondgebied van de EU kunnen worden vervoerd.

Binnen de EU worden geen invoerrechten meer geheven voor zaken afkomstig uit een ander land van de EU. Wel bestaan er nog verschillen tussen de diverse landen op het gebied van o.a. accijnzen en omzetbelasting. 

Accijns
Accijns wordt bij invoer geheven op bepaalde, vooral luxe zaken zoals tabaksfabrikaten, alcoholhoudende dranken, wijnen, bieren en minerale oliën. Daarnaast wordt ook in het binnenland accijns geheven, bijvoorbeeld op binnen Nederland geproduceerde accijnsproducten. 

Invoerrechten
Invoerrechten (officiële benaming is: douanerechten) worden geheven bij invoer van zaken die niet afkomstig zijn uit de EU. Douanevervoer houdt in dat deze zaken worden vervoerd over het grondgebied van de EU zonder dat er belasting wordt betaald. Hiervoor dient bij invoer in de EU aangifte te worden gedaan bij de douane.

De douane controleert vervolgens via de ingevulde en geretourneerde documenten of de zaken ook op de plaats van bestemming zijn aangekomen. Het is mogelijk ingevoerde zaken in een douane-entrepot op te slaan met opschorting van de invoerrechten. 

Douanewetgeving
Volgens de douanewetgeving is in principe de aangever altijd aansprakelijk voor de correcte behandeling van de zaken en documenten, zodat een juiste aanzuivering plaatsvindt. Een vervoerder is géén aangever en zijn aansprakelijkheid is dan ook bepaald in de vervoerscondities. De CMR bepaalt dat voor de schadevergoeding moet worden uitgegaan van de factuurwaarde op het moment van afzending; tijdens het transport zijn de zaken nog niet ingeklaard in het land van ontvangst dus douanerechten behoren nog niet tot de factuurwaarde.

Indien de zaken worden doorvervoerd nadat deze zijn ingevoerd (bijvoorbeeld naar het losadres), dan zal de vervoerder wel de douanerechten moeten vergoeden. Helaas is een beroep op de limiet van 8,33 SDR alleen mogelijk op de materiële schade en niet op de douanerechten. Afhankelijk van de opdracht en de contractuele afspraken kan een (douane)expediteur wel als aangever worden aangemerkt. 

De van toepassing zijnde douanewetgeving is een Europese wetgeving, zodat die in de hele Europese Unie gelijk is. In de praktijk blijkt echter dat de uitleg van het Europese recht, en van de toepasselijke vervoerscondities, door de verschillende rechters in de diverse landen nogal divers is. In bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland is het heel gebruikelijk dat bijvoorbeeld een wegvervoerder, in geval van schade of vermissing van zaken, wordt veroordeeld tot het vergoeden van de diverse douanerechten. In Nederland is dat eigenlijk alleen het geval indien er sprake is van opzet of grove schuld. 

Douanerechtenverzekering
Een Douanerechtenverzekering dekt de aansprakelijkheid van de aangever of van diegene die als zodanig wordt aangemerkt. Gedekt zijn de te betalen douanerechten, eventuele boetes en kosten evenals kosten van verweer. Niet gedekt is de hoedanigheid van vervoerder.

Als de vervoerder wordt aangesproken tot het betalen van douanerechten als gevolg van schade aan of verlies van de lading, zal dit onder de vervoerderaansprakelijkheidsverzekering moeten worden geclaimd. Het is dan van belang of deze vervoerderaansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking geeft of dat deze zich beperkt tot uitsluitend de materiële schade aan de zaken. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Deelname aan een expositie, tentoonstelling of beurs biedt vaak aantrekkelijke kansen voor uw bedrijf. Het stelt u echter ook bloot aan financiele risico's. Met de Tentoonstellingsverzekering kunt u uw zaken zowel tijdens het evenement als tijdens het transport verzekeren. 

Tijdens een expositie, tentoonstelling of beurs kunnen zich grote of kleine rampen voordoen; er kan brand uitbreken in de expositieruimte of er kunnen eigendommen uit uw beursstand worden gestolen. Maar ook tijdens het transport kan er iets misgaan. De Tentoonstellingsverzekering dekt schade aan uw tentoongestelde zaken én aan uw stand. 

Drie soorten dekking 

 • Als u kiest voor een beperkte dekking zijn de tentoongestelde goederen en uw stand verzekerd tegen de risico's van brand en diefstal na braak tijdens het verblijf in de tentoonstellingsruimte.

 • De dekking kan worden uitgebreid met een dekking voor het transportrisico. Dan is schade als gevolg van een ongeval met het vervoermiddel, en schade die ontstaat tijdens het laden en lossen ook gedekt.

 • Kiest u voor een all-riskdekking, dan zijn uw zaken zowel tijdens het verblijf als tijdens het transport tegen schades door alle mogelijke oorzaken van buitenaf verzekerd.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Volgens de York-Antwerp rules 1950 luidt de officiële definitie van averij grosse: Er is averij-grosse-handeling wanneer en alleen wanneer er opzettelijk en redelijkerwijze enige buitengewone opoffering of uitgave wordt gedaan ter gemene beveiliging, met het doel de zaken betrokken bij een gemeenschappelijke onderneming ter zee voor gevaar te bewaren.

Bij AG staat het gemeenschappelijke belang namelijk het behoud van schip en lading op de voorgrond. De opofferingen waartoe door de gezagvoerder wordt besloten, geschieden in gemeenschappelijk belang zodat het voor de hand ligt dat elke belanghebbende een evenredig deel van de schade draagt, die anders voor rekening van één van de belanghebbenden zouden komen.

Averij grosse bepaalt dus dat kosten die gemaakt worden ten behoeve van de redding van schip en lading, door partijen gedragen dienen te worden. Het regelt de verhouding tussen de gezamenlijke belangen van schip, lading en vrachtpenningen. 

Ook wanneer uw goederen onbeschadigd zijn, kunt u verplicht worden te betalen voor de schade van derden. Dit is het geval wanneer er opzettelijk schade is toegebracht aan de lading en er opofferingen gedaan zijn met als doel het behoud van het schip en de lading. 

Iedere partij dient bij te dragen naar verhouding van zijn financiele belang. De averij-grosse bijdrage is dan ook een percentage van de waarde van uw goederen. 

Zonder een transportverzekering dient u deze bijdrage in averij-grosse zelf te betalen, ook wanneer uw goederen niet beschadigd zijn! 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Maak uw keuze!

Verzekering vergelijken & aanvragen