Financieel Advieshuys WaalreKlik om onze app te openenOpenen

 

 

Kapitaalverzekeringen

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

 

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wit u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een kapitaalverzekering?

Deze verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit op een vooraf bepaald moment. Dit kan zijn als u op de einddatum van de verzekering in leven bent, maar ook als u overlijdt voordat de verzekering afloopt.

Het bedrag aan het einde van de looptijd is niet altijd hetzelfde als het bedrag dat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Bij het afsluiten van de verzekering maakt u hier afspraken over.
Voor wie?

U kunt de verzekering voor uzelf en/of anderen afsluiten, bijvoorbeeld uw partner of kinderen.

Ver­ze­kerd be­drag bij over­lij­den

U kunt zelf kiezen welk bedrag uw nabestaanden ontvangen als u voor de einddatum overlijdt.

Doel kapitaalverzekering
  • aflossing hypotheek (KEW)
  • studie kinderen
  • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
  • pensioenkapitaal / lijfrentekapitaal opbouwen
Ge­zond­heid

Vraagt u een verzekering met overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsrisico aan? Dan moet u een gezondheidsverklaring invullen. Soms is aanvullende informatie of een medische keuring nodig.

Of aanvullende informatie of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van de verzekering en de informatie die is ingevuld op de gezondheidsverklaring.

Winstdeling
Sommige verzekeraars hebben kapitaalverzekeringen met winstdeling. Bij een winstdelende kapitaalverzekering gaat tot wel 95% van de winst die de verzekeraar maakt naar de deelnemers met een winstdelende verzekering. Met uw deel van de winst verhoogt de verzekeraar het verzekerde bedrag van uw verzekering. Het verhoogde verzekerde bedrag is ook gegarandeerd.
Keu­ze: geen pre­mie bij ar­beids­on­ge­schikt­heid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij werkeloosheid

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u werkeloos raakt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keu­ze: geen pre­mie bij overlijden

U kunt uzelf extra verzekeren, zodat u geen of minder premie betaalt als u komt te overlijden. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Bij fraude. Of als uw informatie over uw gezondheid verzwijgt. 

Verzekeraars keren niet of minder uit als de verzekerde overlijdt door zelfdoding binnen 2 jaar na de ingangsdatum of verhoging van het verzekerde bedrag, door een vliegtuigongeval dat de verzekerde is overkomen als invlieger, proefvlieger of vlieginstructeur, tijdens of ten gevolge van deelname aan een niet-Nederlandse krijgsdienst of door terrorisme.
Let op!
Voor deze verzekering gelden belastingregels. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Houd daar rekening mee!
Wanneer stopt de verzekering?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. U kunt de verzekering laten eindigen bij overlijden van de verzekerde. Of op een einddatum.

Pre­mie

U betaalt de premie per maand of per jaar. Óf u kiest ervoor om de premie in één keer te betalen. Dit laatste noemen we een koopsom.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen
  • U kunt de verzekering stoppen. Dan bent u niet meer verzekerd. Als uw verzekering afkoopwaarde heeft, dan betalen verzekeraars deze aan u uit, onder aftrek van kosten.
  • Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.
  • U kunt ook stoppen met premie betalen. U blijft dan wel verzekerd, maar voor een lager bedrag. 
U kunt de verzekering niet zomaar wijzigen of stoppen als deze bij uw hypotheek hoort of een oudedagsvoorziening is.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan Financieel Advieshuys Waalre. Stuur een e-mail naar info@faw.nu. Of bel met 040 222 21 09!

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Wordt bij de kapitaalverzekering gespaard en is er sprake van een afgesproken eindkapitaal, met of zonder winstdeling, bij de beleggingsverzekering wordt er belegd en is het eindkapitaal afhankelijk van de kosten en beleggingsresultaten.

Veel verzekeringsmaatschappijen brengen beleggingsverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

Hoe een beleggingsverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

 

 

Essentiële Informatie Document (EID)

Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

Wat u betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. 

Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is het essentiële-informatiedocument verplicht.

 

Code Rendement & Risico

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een spaarverzekering is een kapitaalverzekering. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen.

Bij een spaarverzekering wordt een gegarandeerd bedrag uitgekeerd. Daarnaast biedt een spaarverzekering financiële bescherming bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) en/of arbeidsongeschiktheid. 

De premies worden meestal belegd in relatief veilige en gespreide beleggingen. Bij de meeste aanbieders kunt u zelf kiezen hoeveel van de beschikbare premie u in welke beleggingsfondsen wilt beleggen.

Hoe een beleggingsverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

 

 

Essentiële Informatie Document (EID)

Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

Wat u betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. 

Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent is het essentiële-informatiedocument verplicht.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een studieverzekering is een variant op de kapitaalverzekering.

Studeren kost misschien wel meer dan u denkt. Collegegeld, studieboeken, huur, zorgverzekering, kleding, telefoon, etc. Afhankelijk van het niveau, de studierichting en of de student thuis- of uitwonend is, kunnen de kosten oplopen tot ruim € 1.100,- per maand. De tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid versobert. Als u in de toekomst niet voor financiële verrassingen wilt komen te staan, is het verstandig hiervoor in een vroeg stadium geld opzij te leggen. Voor meer informatie over studiekosten en overheidsvoorzieningen verwijzen wij u graag naar de Dienst Uitvoering Onderwijs en het NIBUD.

Studieverzekering
De studieverzekering is een verzekering op het leven van één ouder, meestal de kostwinner. U betaalt gedurende een bepaalde periode maandelijks of jaarlijks een premie. Met dit bedrag bouwt u een kapitaal op dat op de einddatum, meestal de 18e verjaardag van uw kind, vrij komt voor de studie. U kunt de einddatum ook later stellen en de uitkering gebruiken om een studieschuld mee af te lossen. Als uw kind toch niet gaat studeren dan kan de uitkering ook voor een andere bestemming worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eerste woning.

Uitkering verzekerd
In veel gevallen bent u, als kostwinner, degene die de premie betaalt. Komt u voor het einde van de looptijd te overlijden, dan hoeft er vanaf dat moment geen premie meer te worden betaald. In die situatie zijn er zorgen genoeg in het gezin. Het verzekerd kapitaal op de einddatum blijft echter gegarandeerd. Het is dan een geruststellend idee dat uw kind de volledige uitkering ontvangt, zodat er later toch gestudeerd kan worden.

Ook voor grootouders
De studieverzekering kan ook door grootouders worden afgesloten. Zo kunnen zij direct bijdragen aan de toekomstige studie van hun kleinkind. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid jaarlijks onbelast aan kinderen of kleinkinderen te schenken. Zo kan belastingvrij vermogen worden overgeheveld.

Medisch advies
Bij de berekening van de premie spelen de hoogte van het verzekerd kapitaal en de looptijd een belangrijke rol, net als uw leeftijd en gezondheid. Bij de aanvraag moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Soms is een medische keuring noodzakelijk.

Aanvullende dekking
Het is mogelijk de studieverzekering te voorzien van een indexclausule. U kunt dan eens per drie jaar het verzekerd kapitaal verhogen, zonder dat een nieuwe gezondheidsverklaring van de verzekerde nodig is. Met de indexclausule blijft de verzekering welvaartsvast. De indexering is gekoppeld aan het consumentenprijsindexcijfer.

Flexibiliteit
Mocht de premiebetaler onverhoopt komen te overlijden, dan is het ook mogelijk de studieverzekering eerder te laten uitkeren. De uitkering is dan natuurlijk wel lager dan het verzekerd kapitaal.

In het algemeen is het beter de studieverzekering te laten doorlopen voor het oorspronkelijke doel, er is immers geen premie meer verschuldigd. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een eerdere uitkering wel gewenst is.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

De KEW is gelijk aan een kapitaalverzekering met maar één verschil: de uitkering van de verzekering moet worden gebruikt om de hypotheeklening af te lossen. 

Let op:

Een KEW is vanaf 2013 niet meer mogelijk. Vanaf 2013 worden alleen nog hypotheken verstrekt waarbij het verplicht is om direct af te lossen. Anders verliest u het recht op renteaftrek. Bestaande hypotheken vallen onder een overgangsregime.

Deze kapitaalverzekeringen kennen drie varianten: de spaarverzekering, de beleggingsverzekering of een combinatie van deze twee varianten. 

Een andere vorm van kapitaal sparen is de Spaarrekening Eigen Woning (SEW), de bankspaarhypotheek. Dit is een spaarrekening waarbij u verplicht bent om met gespaarde bedrag de hypotheek af te lossen. Andere bestedingsdoelen zijn niet mogelijk.

Laat u erg goed informeren over alle fiscale aspecten van deze vormen van kapitaalverzekeringen. Een verkeerde beslissing kan u letterlijk duizenden euro's aan belastingheffing kosten.

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen.

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen. 

 

Meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Maak hier een afspraak!

 

Verzekeren of zélf bij elkaar sparen?

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan sparen. Maar het rendement is dan over het algemeen niet erg hoog. Maak hieronder gebruik van onze rekenmodulen om het duidelijk te krijgen.